Adatvédelmi irányelvek

RECTUSBELLY.COM ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A RECTUSBELLY.COM időpontfoglalás céljából személyes adatokat is kezel,  és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.  

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a RECTUSBELLY.COM üzemeltetője, Alakszai Emese  EV. kezeli.

 A kapcsolattartás lehetőségei:

 Postai címünk: 3950 Sárospatak, Gyöngyösi u 2

 E-mail címünk: alakszaiemese@gmail.com

 Webcímünk: RECTUSBELLY.COM

 Telefonszámunk: +36 307209861

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatok kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.  

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során? 

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A RECTUSBELLY.COM csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A  RECTUSBELLY.COM különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a RECTUSBELLY.COM felel. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a RECTUSBELLY.COM által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 

Kérheti az adatainak módosítását: 

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt. 

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását: 

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

 Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a RECTUSBELLY.COM által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a RECTUSBELLY.COM -t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a RECTUSBELLY.COM jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve , RECTUSBELLY.COM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli. A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a RECTUSBELLY.COM -hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A RECTUSBELLY.COM-on REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a RECTUSBELLY.COM-on regisztrált felhasználóinak adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A RECTUSBELLY.COM a regisztrált tagjainak alábbi adatait kezeli:

– név, email, jelszó,

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait:

– ingyenes hírlevél feliratkozás

– időpont foglalás az ASHRAM jógastúdió óráira

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a  RECTUSBELLY.COM kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A RECTUSBELLY.COM az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.